ENGLISH VERSION BELOW

Mania:druga strona depresji
Warsztat dla psychoterapeutów

Przez wiele stuleci słowo „mania” oznaczało szaleństwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a w starożytnej Grecji wierzono, że różne formy maniakalnego szaleństwa są związane z transcendentalnymi, bardziej żywotnymi i złożonymi aspektami istnienia człowieka.

Nawet w dzisiejszych czasach możemy używać terminów takich jak „hipomania”, „hipertymia” i „temperament hipertymiczny”, aby zdefiniować energię i napęd transformacyjny, jaki może dać kreatywność i inspiracja artystyczna.

Różnica między stanami hipomanii – w sensie patologicznym – a dobrym samopoczuciem, wynika ze zmniejszonej lub zwiększonej obecności na granicy kontaktu przez istnienie lub brak odpowiedniego wsparcia. Gwałtowny wzrost dobrego samopoczucia może grozić katastrofą, jeśli na granicy kontaktu nie znajdą się wystarczające zasoby, aby utrzymać tak ekspansywny nastrój.

Kiedy maniakalne fenomeny są ekstremalne, umiejscawiają się poza twórczym dostosowaniem. W takich ekstremalnych doświadczeniach człowieczeństwo i relacja sięgają zarówno swoich granice jak i pustki. Czas i ciało rozpadają się.

Mania jest drugą stroną depresji. Jednak nie weszła do powszechnego doświadczenia, języka i wyobraźni, tak jak depresja. Jej terytorium ogranicza się z jednej strony do psychopatologii, a z drugiej do sztuki i filozofii.

Zaczniemy więc od tych dwóch perspektyw, aby przeanalizować manię i przywrócić ją zarówno do naszego życia, jak i praktyki klinicznej. Będziemy badać różne poziomy doświadczenia maniakalnego / hipomaniakalnego, aby poszerzyć nasze narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, a także naszą zdolność do jej zrozumienia w życiu codziennym.

Różnorodność zjawisk maniakalnych jest tak duża jak zjawisk depresyjnych, a celem tego warsztatu jest umieszczenie ich na kontinuum obejmującym dobre samopoczucie, patologię, kreatywność, możliwości, ryzyko. Rozważymy również związki manii z kontekstem społecznym i kulturowym, a także wzajemne oddziaływanie z tak zwanymi zaburzeniami osobowości.

PROWADZĄCA

Michela Gecele – psychiatra (wyszkolona przez swojego mentora Eugenio Borgna w podejściu psychiatrii fenomenologicznej ) i terapeutka Gestalt. Międzynarodowa trenerka i superwizorka, opublikowała książki, artykuły i rozdziały na tematy psychoterapii i psychopatologii, badając cierpienia kliniczne i ich doświadczenia kreatywnego przystosowania z punktu widzenia fenomenologii i terapii Gestalt (w tym doświadczenia maniakalne, doświadczenia psychotyczne i te zdefiniowane jako „zaburzenia osobowości ”). Kolejnym tematem badań klinicznych i nauki, którym zajmuje się Michela są zagadnienia międzykulturowe (ryzyko, szanse, trauma i stres pourazowy, język, komunikacja, powiązania między kontekstem społecznym i kulturowym oraz formy choroby i opieki). Przez lata pracowała w publicznych służbach zdrowia psychicznego (także jako superwizorka), a przez trzy lata koordynowała opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla imigrantów w Turynie. Jest członkinią nowojorskiego Instytutu Terapii Gestalt oraz Komitetu Praw Człowieka i Odpowiedzialności Społecznej (HR&SR) Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT). Jest współdyrektorką IPsiG (Międzynarodowego Instytutu Terapii Gestalt i Psychopatologii).

Opublikowała także książki fabularne. Pracuje i mieszka w Katanii i Turynie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN– 21-23.02.2020

CZAS:
piątek, 21.02.2020, godz. 10:00- 18:00
sobota, 22.02.2020, godz. 10:00-18:00
niedziela, 23.02.2020, godz. 10:00-14:00

W piątek i sobotę przewidziana jest dwugodzinna przerwa na lunch.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maksymalnie 30 osób

MIEJSCE: Kraków (dokładne miejsce warsztatu zostanie podane później).

CENA: 1300 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Całkowity koszt szkolenia to 1300 zł. Płatny w 3 ratach. Dodatkowo należy wypełnić formularz uczestnictwa.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).
II rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 10.01.2020 r.
III rata – 400,00 zł, należy ją uiścić do 01.02.2020 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:
Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
ING 40 1050 1445 1000 0090 8044 1216.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRxSOeC8vmEc3NqiJJRNZd_KQ91D5kDzdTnnvLC9g1iN0SA/viewform?vc=0&c=0&w=1

WARSZTAT BĘDZIE TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI

—-
Mania: the other side of depression
Workshop for professionals

For many centuries, the word “mania” was used to mean madness in the widest sense of the term and in Ancient Greece the various forms of mania-madness were believed to be connected with the transcendental, with the more vital and complex aspects of human existence.

Even nowadays we can use terms such as “hypomania”, “hyperthymia”, and “hyperthymic temperament” to define the energy and transformational drive that creativity and artistic inspiration can give.

The difference between hypomanic states – in a pathological sense – and the sense of well-being is given by a diminished or augmented presence at the contact boundary, by the presence or absence of adequate support. Soaring well-being can risk crashing if insufficient resources are found at the contact boundary to sustain such an expansive mood.

When maniac phenomena are extreme, they place themselves even beyond creative adjustment. In such extreme experiences, humanity and relationality reach their limits and the void. Time and body break down.

Mania is the other side of depression. However it did not enter into common experience, language and imaginary as depression did. Its territory is limited to psychopathology from one side and to art and philosophy on the other side.

So we will start from these two perspectives in order to analyze mania and to put it back both in our life and clinical practice. We will explore different levels of maniac/hypomaniac experience so as to broaden our diagnostic and therapeutic tools as well as our capacity to understand and live our everyday life.

The variety of maniac phenomena is as large as the depressive one and this workshop aims to place them in a continuum which involves well being, pathology, creativity, possibilities, risks. We will also consider the connections with the social and cultural context as well as the interplay with so called personality disorders.

LEADER
Michela Gecele– psychiatrist (trained by her Mentor Eugenio Borgna to phenomenological psychiatry) and Gestalt therapist. International trainer and supervisor, she has published books, articles and chapters on themes of psychotherapy and psychopathology, exploring clinical suffering and its creative adjustment experiences from a phenomenological and Gestalt therapy viewpoint (including manic experiences, psychotic experiences and those defined as “personality disorders”). Another clinical research topic and study is that of intercultural issues (risks, opportunities, trauma and post trauma, language, communication, connections between social and cultural context and forms of illness and care). She has worked for years in public mental health services (also as supervisor) and for three years she has coordinated, in Turin, a psychological and psychiatric service for immigrants and she is supervisor of public mental health services and of programs for immigrants. She is a member of the New York Institute for Gestalt Therapy, and of the Human Rights & Social Responsibility Committe (HR&SR) of European Association for Gestalt Therapy (EAGT). She’s co-Director of the IPsiG (International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology).

She has also published fiction books. She works and lives between Catania and Turin.

INFORMATION

DATES: 21st-23rd February 2020

DURATION:
2 & a half day

TIME :
21st February 2020, 10:00 a.m till 6:00 p.m
22nd February 2020, 10:00 a.m till 6:00 p.m
23rd February 2020, 10:00 a.m till 2:00 p.m

During the first and the second day there will be 2 h lunch break.

MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS: 30

VENUE: Krakow. The exact place will be given later.

COSTS : 325 EUR (1300 PLN) paid in 3 instalments

1st installment – 125 EUR (500 PLN) – needs to be paid within 7 days from the moment of receiving confirmed registration email.
2nd repayment – 100 EUR (400 PLN) paid till 10th January 2020.
2nd repayment – 100 EUR(400 PLN) paid till 1st February 2020.

Please paid above amounts of money to the following bank account number:
Name: Szkolenia Gestalt sp. z o.o.
Bank: ING Bank Śląski account no IBAN: PL40105014451000009080441216 Code Swift: INGBPLPW

INFORMATION: kontakt@szkoleniagestalt.pl lub +48 798447118.

REGISTRATION ONLY THROUGH THE APPLICATION FORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRxSOeC8vmEc3NqiJJRNZd_KQ91D5kDzdTnnvLC9g1iN0SA/viewform?vc=0&c=0&w=1

WORKSHOP WILL BE TRANSLATED FROM ENGLISH INTO POLISH